Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod jak na to

5. 2. 2012

Prvním krokem je potvrzení přihlášky činovníka do STS. Touto přihláškou je činovník upozorněn na následky převedení svého soukromého telefonního čísla do Skautské telefonní sítě např.:

 • převod telefonního čísla je zpoplatněn poplatkem za převod a u paušálních uživatelů T-Mobile navíc i poplatkem operátora za převod (oboje viz. ceník),
 • telefonní číslo se stává majetkem Junáka – Tiskového a distribučního centra (zvláštní jednotka, která má na starost správu STS) – veškeré změny služeb se tudíž musí provádět přes systém skautIS (při opuštění sítě STS je možné telefonní číslo opět navrátit původnímu majiteli),
 • veškeré nashromážděné bonus body (týká se uživatelů paušálu T-Mobile) propadají Junáku a po dobu setrvání v STS nejsou žádné další připisovány,
 • telefonní číslo bude převedeno pod rámcovou smlouvu se závazkem setrvání po dobu dvou let u T-Mobile (netýká se sítě STS, ale pouze operátora T-Mobile). Pokud by chtěl činovník změnit operátora před uplynutím této doby, je možné mu číslo navrátit, ale bude nucen uhradit zbývající paušály, poplatek za převod (a to jak TDC tak i poplatek operátorovi) a případnou pokutu vystavenou operátorem,
 • činovník může do STS převést tři telefonní čísla (hlasový tarif) a tři datové karty,
 • činovník je povinen řádně a bez prodlení hradit všechny faktury a to v plné výši,
 • činovník nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou odcizením telefonu resp. zneužitím tel. čísla a to až do chvíle jeho zablokování u operátora,
 • činovníkovi bude navýšen odvod registrace o roční poplatek za správu telefonního čísla,
 • činovník nesmí za žádných okolností dále přeúčtovávat náklady na telefonní služby jiné osobě (ať už právnické nebo fyzické).

V prvním kroku tj. při potvrzování přihlášky může činovník pozměnit fakturační adresu a e-mailovou adresu pro zasílání zpráv a faktur týkajících se STS. V druhém kroku vyplňuje činovník údaje o svém telefonním čísle a ve třetím si volí služby, které chce po převodu do Skautské telefonní sítě využívat.

Přihláška spolu s objednávkou převodu odchází zprávou v systému i upozorněním do e-mailové schránky pověřené osoby jednotky, která může objednávku zamítnout nebo přijmout. Činovník je upozorněn e-mailem i zprávou ve skautISu o odeslání přihlášky a výčtem objednaných služeb. Pakliže by činovník objevil chybu v objednaných službách, je ve zprávě i v e-mailu uveden kontakt na pověřenou osobu jednotky, jenž může před schválením objednávky provést změnu. Pokud pověřená osoba schválí přihlášku a zároveň objednávku převodu telefonního čísla:

 1. jde-li o převod paušálního tarifu T-Mobile odejde činovníkovi zpráva potvrzující splnění podmínek vstupu do STS a zároveň je mu v příloze zaslána vygenerovaná Dohoda o převedení. V postupu, jenž je součástí e-mailu, se činovník dozví, že Dohodu má vytisknout a podepsat. Scan dohody může prostřednictvím skautISu vložit přímo do systému. Pokud nemá možnost scanování, zašle originál dohody na adresu TDC (Junák-Tiskové a distribuční centrum, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1). Administrátor pak oscanuje dohodu a vloží ji do systému místo činovníka. Administrátor pak sám smlouvu potvrzením v systému odešle na T-Mobile. Odesláním Dohody na T-Mobile se automaticky generuje činovníkovi e-mail i zpráva, že převod čísla byl předán operátorovi ke zpracování. Převedení tel. čísla si činovník může ověřit na t-zones (pozná podle toho, zda je majitelem tel. čísla on nebo TDC). Převod by měl být proveden do 5 pracovních dnů.
 2. jde-li o převedení kreditového čísla T-Mobile neboli twistu odejde činovníkovi zpráva potvrzující splnění podmínek vstupu do STS a zároveň potvrzující odeslání jeho žádosti o převod přímo operátorovi ke zpracování. Převedení tel. čísla si činovník může ověřit na t-zones (pozná podle toho, zda je majitelem tel. čísla on nebo TDC). Převod by měl být proveden do 5 pracovních dnů. Nevyužitý kredit z twistové karty je odečten z následující faktury popř. faktur.
 3. jde-li o převedení telefonního čísla od jiného operátora (bez ohledu na to, zda se jedná o paušál nebo kredit), je činovníkovi odeslán e-mail s instrukcemi, jak postupovat pro zdárný převod mezi operátory tj. vyžádání si kódu přenositelnosti –˃ podání výpovědi u operátora. Do deseti dnů od podání výpovědi musí činovník vložit kód přenositelnosti do systému skautIS. Tímto krokem je vygenerována Objednávka služeb, která automaticky odchází na T-Mobile ke zpracování. Zároveň je činovníkovi zaslán e-mail a zpráva ve skautISu, že jeho žádost o převod byla úspěšně odeslána na T-Mobile.

Činovník je smskou od svého původního operátora informován o datu převodu k T-Mobile. Zároveň, díky zaslané objednávce na T-Mobile, mu dojde poštou od operátora nová simkarta, kterou v určený den vloží do svého telefonního přístroje a již volá v rámci STS. Pokud činovník převádí kreditní číslo od jiného operátora k T-Mobile, nebudou mu peníze na mobilním kreditovém účtu převedeny, ale propadnou původnímu operátorovi. Doporučujeme tedy před převodem kredit maximálně vyčerpat, nebo nedobíjet vysoké částky. Tento převod je bohužel časově velmi náročný a dosahuje několika týdnů. Délku převodu určuje původní operátor a T-Mobile jí nemůže ovlivnit ani zjistit, kdy bude telefonní číslo uvolněno a převedeno. V případě opravdu dlouhého zdržení lze přes systém skautIS nebo na e-mail telefony@skaut.cz zaslat administrátorovi dotaz s prověřením převodu. Občas se může stát, že dojde k pozdržení převodu z důvodu procesních komplikací, ale TDC o tom není informováno.

Po odeslání Dohody/objednávky se na stránce menu STS-˃Moje služby objeví činovníkovi tabulka s přehledem převedených čísel a stavem jejich převodu. Zároveň může podat novou žádost o převod jiného telefonního čísla. Každý činovník má nárok na tři hlasové a tři internetové tarify. Výjimku ohledně počtu tarifů uděluje pouze hlavní administrátor.

Pokud pověřená osoba neschválí objednávku, odchází zpráva i e-mail činovníkovi v němž je informován o neschválení jeho žádosti o vstup do STS/převodu čísla, kdo jeho žádost zamítl i důvody zamítnutí. V okamžiku neschválení se na stránce menu STS-˃Moje služby znovu činovníkovi objevuje přihláška, aby po odstranění problému mohl opět podat žádost o vstup do STS.